سلامت فرزند

برای کودکان شاهنامه بخوانید

برای کودکان شاهنامه بخوانید

در شاهنامه خوانی کودکان و نوجوانان چه هدفی دنبال می شود؟ – شاهنامه خوانی ابزار تربیتی دارد. بافت داستانی شاهنامه فردوسی به گونه ای است که همه افراد، از کودکان تا بزرگسالان را به خود جذب می کند. جذابیت نهفته در شاهنامه قدرت یادگیری کودک را افزایش می دهد. کودکان در خواندن آن با هم […]